Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: Institute for Humanities and Sustainability
 2. Sídlo združenia: P.O. Hviezdoslava 2169/6, Topoľčany 955 01.
 3. Právna forma: občianske združenie.
 4. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 5. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 6. Združenie môže vstupovať ako samostatný objekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.
 7. Oficiálnou skrátenou verziou názvu je skratka IFHS.

Článok II

Ciele združenia a hlavná činnosť

 1. Cieľom združenia je vykonávať a podporovať výskum v oblasti humanitných vied a príbuzných vedných odborov sledujúc hodnoty a ciele trvalo udržateľného rozvoja v globálnom kontexte.
 2.  Výsledky výskumu implementovať do sociálnej praxe vo všetkých relevantných oblastiach.
 3. Na naplnenie svojich cieľov orientuje IFHS svoju hlavnú činnosť, najmä na:

a) Realizáciu výskumu a riešenie výskumných projektov hlavne v oblasti hodnôt trvalo udržateľného rozvoja v globálnom kontexte tak, ako sú zadefinované v cieľoch udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov.

b) Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania vo všetkých stupňoch škôl, aktívna spolupráca so základnými, strednými a vysokými školami v rámci riešenia výskumných projektov. Podpora sociálneho prostredia s dominanciou hodnôt trvalej udržateľnosti.

c) Aktivity zamerané na podporu trvalo udržateľného rozvoja v občianskej spoločnosti. Podpora akcií  a vydávanie publikácií rozvíjajúcich myšlienky trvalej udržateľnosti.

d) Zabezpečovanie a organizovanie odborných seminárov, workshopov a vedeckých konferencií a iných podujatí s cieľom prezentovať výsledky výskumu a ďalej rozvíjať poznanie a možnosti jeho využitia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tak v SR ako aj v zahraničí.

e) Vytváranie medzinárodnej siete odborníkov v oblasti trvalej udržateľnosti, podpora komunikácie a transféru myšlienok podporujúcich hodnoty ľudskej dôstojnosti, kooperácie a vzájomnej zodpovednosti.

Článok 4

Orgány združenia a spôsob ich ustanovenia

Orgánmi IFHS sú:

a) Valné zhromaždenie členov IFHS

b) Rada IFHS

c) Riaditeľ IFHS

Článok 5

Valné zhromaždenie členov IFHS

Valné zhromaždenie členov IFHS je najvyšším orgánom. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva riaditeľ IFHS podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, alebo na základe žiadosti aspoň polovice členov združenia. Je uznášaniaschopné, keď je prítomných aspoň 2/3 všetkých členov. Valné zhromaždenie členov IFHS prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy nestanovujú inak. V prípade potreby je možné uskutočniť hlasovanie Valného zhromaždenia členov IFHS prostredníctvom hlasovania per rollam. Pravidlá hlasovania per rollam určuje riaditeľ IFHS, ktorý je povinný o nich oboznámiť všetkých členov Valného zhromaždenia členov IFHS.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia členov IFHS patrí:

 1. voliť a odvolávať členov rady, na obdobie 5  rokov a schvaľovať odmenu za ich činnosť,
 2. schvaľovať výročnú správu o hospodárení,
 3. rozhodovať o ďalších otázkach súvisiacich s činnosťou združenia, pokiaľ oprávnenie rozhodovať o tejto otázke nepatrí inému orgánu IFHS,
 4. rozhodovať o zrušení IFHS a o osobe likvidátora a jeho odmene,
 5. rozhodovať o záležitostiach strategického významu, ako sú strategické ciele, smerovanie IFHS a priority činností.

Článok 6

Rada IFHS

Rada je výkonným orgánom združenia. Má troch členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením členov IFHS na 5 rokov.

Rada  IFHS najmä:

 1. schvaľuje zmenu stanov IFHS,
 2. schvaľuje plán činností a rozpočet IFHS,
 3. určuje plány, projekty a ciele hospodárenia IFHS a za týmto účelom ukladá pokyny riaditeľovi,
 4. určuje výšku členských poplatkov,
 5. rozhoduje o prijatí za člena IFHS,
 6. rozhoduje o vylúčení člena zo IFHS,
 7. rozhoduje o pozastavení členstva,
 8. menuje a odvoláva riaditeľa,
 9. schvaľuje interné predpisy združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia členov IFHS,
 10. schvaľuje plán činnosti a navrhuje aktivity združenia,
 11. volí a odvoláva reprezentantov na rokovania s orgánmi verejnej správy a s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí,
 12. rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa IFHS.

Rada rozhoduje:

 1. uzneseniami na svojich zasadnutiach

b) písomným hlasovaním,

c) elektronickou poštou,

d) iným technicky vykonateľným prostriedkom.

Zasadnutie Rady IFHS zvoláva predseda alebo poverený člen rady.

O odmenách pre členov rady rozhoduje Valné zhromaždenie IFHS.

Článok 7

Riaditeľ IFHS

Riaditeľ IFHS je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý spravuje a riadi združenie a je oprávnený konať samostatne v mene združenia navonok. Riaditeľ IFHS najmä zabezpečuje administratíve a obslužné aktivity súvisiace s činnosťou združenia.

Za výkon svojej činnosti zodpovedá riaditeľ Valnému zhromaždeniu členov IFHS a Rade IFHS. O odmene riaditeľa rozhoduje Rada IFHS.

Riaditeľ najmä:

 • plní uznesenia Valného zhromaždenia členov IFHS a pokyny Rady IFHS,
 • hospodári s majetkom združenia,
 • zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia členov IFHS,
 • zabezpečuje vedenie účtovníctva,
 • vypracúva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia.

Riaditeľ IFHS môže zo svojej funkcie odstúpiť. Výkon funkcie sa končí platným ustanovením nového riaditeľa radou, ktorej zasadnutie zvolá najneskôr do 1 mesiaca predseda rady, odkedy mu bolo doručené oznámenie o odstúpení riaditeľa.

Článok 8

Podmienky členstva, práva a povinnosti členov

1. Členom IFHS sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré splnia nižšie uvedené podmienky a Rada IFHS  ich prijme za člena, pričom člen, ktorý je fyzickou osobou hlasuje na zasadaní Valného zhromaždenia členov IFHS osobne a člen, ktorý je právnickou osobou disponuje hlasovacím právom prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu.

2. Žiadosť o prijatie musí žiadateľ podať písomne a musí v nej uviesť všetky údaje potrebné k jej riadnemu posúdeniu. Základnou podmienkou členstva v IFHS je predchádzajúca činnosť spojená s aktivitami združenia. Detailné náležitosti žiadosti stanoví riaditeľ IFHS. O žiadosti, ktorá obsahuje potrebné náležitosti rozhodne Rada IFHS na svojej najbližšej schôdzi. Výsledok hlasovania oznámi riaditeľ IFHS žiadateľovi o členstvo písomne. V prípade kladného rozhodnutia sa žiadateľ stáva členom IFHS odo dňa nasledujúceho po dni, kedy o členstve rozhodla Rada IFHS.

3. Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení zaslaného riaditeľovi IFHS a to v deň, kedy bolo oznámenie doručené riaditeľovi IFHS, vylúčením člena Radou IFHS v prípade, ak koná v rozpore s cieľmi a zásadami činnosti IFHS alebo opakovane nedodržiava rozhodnutia orgánov IFHS, úmrtím člena, zánikom IFHS alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom IFHS.

4. Členovia IFHS majú právo: zúčastňovať sa na činnosti IFHS, voliť a byť volení do orgánov IFHS pričom každý člen disponuje jedným hlasom, podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom IFHS, byť informovaní o činnosti a zámeroch IFHS. Členovia IFHS sú povinní dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov IFHS a prispievať tým k naplňovaniu cieľov IFHS.

Článok 9

Zásady hospodárenia IFHS

1. Zdroje združenia tvoria dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme príspevkov, grantov a darov od právnických a fyzických osôb, dobrovoľných členských príspevkov, výťažkov z účelových akcií a verejných zbierok, úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a výnosov z vlastnej činnosti. Hospodárenie združenia je neziskové.

2. Rozhodnutia v oblasti hospodárenia, ako aj prijatie nových záväzkov vykonáva riaditeľ IFHS, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Opatrenia zabezpečujú ostatné orgány IFHS podľa svojej pôsobnosti.

3. Prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi IFHS.

Článok 10

Zrušenie združenia

1. Združenie môže byť zrušené buď zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením. Podmienkou zrušenia IFHS je súhlas aspoň dvoch tretín všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie členov IFHS určuje likvidátora. Združenie môže byť zrušené aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri zrušení združenia likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie a zabezpečí z majetku IFHS úhradu záväzkov združenia. O použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne Valné zhromaždenie členov IFHS nadpolovičnou väčšinou všetkých jeho členov na základe návrhu likvidátora. Majetok v prípade likvidácie môže byť poskytnutý len organizácii s neziskovým spôsobom hospodárenia.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Zmena Stanov podlieha súhlasu dvoch tretín všetkých členov IFHS.

2. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom IFHS na jeho zasadnutí dňa 06. 06. 2023

3. IFHS vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.