Iné aktivity

Akttuálne prirpavujeme konferenciu

Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť

17.04.2024

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Konferencia sa koná v rámci Roka kresťanskej kultúry, ktorý má ambíciu prispievať k scitlivovaniu, k vzájomnej úcte medzi obyvateľmi, k rozvíjaniu slobody, zodpovednosti, angažovanosti a k poukazovaniu na to, že nikto nie je vynechaný, ale má tu svoje miesto.

V tomto zmysle  sa konferencia zameriava na definovanie kontextuálneho rámca, do ktorého sú zasadené kresťanské hodnoty a vo vymedzenom rámci stimulovať diskusiu o možných interpretáciách kresťanských hodnôt v rozmanitých konceptoch vedeckého bádania a spoločenskej praxe. Spoločným motívom bude prezentovanie kresťanských hodnôt ako motivačných a zároveň regulačných faktorov nevyhnutných pre vytváranie a rozvoj trvalo udržateľnej spoločnosti.

Vedecká konferencia je súčasťou riešenia vedeckého projektu APVV – 22 – 0204